Általános szerződési feltételek

A szolgáltatás tárgya, tartalma

Az üzemeltető hirdetési helyet biztosít hirdetői részére használt, valamint új, teszt vagy bemutató termékeik, szolgáltatásaik és egyéb, pl. banner reklámjaik folyamatos hirdetésére az üzemeltető által üzemeltetett www.pecsivasar.hu internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Az üzemeltető által ingyenesen biztosított internetes adminisztrátor felület használatával a hirdető helyezi el hirdetéseit.

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Az üzemeltető nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a felhasználó mentesíti az üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

A honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások díj ellenében érhetőek el.

Hirdető kijelenti és garantálja, hogy a hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

Az üzemeltető által kínált aktuális hirdetési csomagokat és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. Hirdető által igénybe vehető kedvezményekről az üzemeltető ad felvilágosítást.

Szerződő Felek a közöttük létrejött írásbeli hirdetési szerződésben határozzák meg a hirdetési szerződés időbeli hatályát, megszűnését, a hirdetések közzétételét, a hirdetési díj megfizetését, az üzemeltető által nyújtott konkrét engedmények feltételeit, valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít.

Ingyenes hirdetés és regisztráció

Magánszemély hirdető a regisztrációt követően 1 darab ingyenes hirdetést jogosult elhelyezni a www.pecsivasar.hu honlapon.

A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására.

Az üzemeltető a regisztráció során aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre, melyre kattintva igénybe vevő fejezi be a regisztrációt. Sikeres regisztráció esetén az üzemeltető haladéktalanul biztosítja az 1 db hirdetés elhelyezésének lehetőségét. A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető az üzemeltetőhöz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak az üzemeltető általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

Az üzemeltető a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. A regisztrált igénybe vevő a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait az e-mail cím és felhasználói név kivételével bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. Az igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.

Amennyiben az igénybe vevő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor az üzemeltető minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben az igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

Tiltott tartalmak, jogellenes korlátozások

A feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy jó erkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít.

Tiltott továbbá olyan hirdetést közzétenni, vagy arra való hivatkozást tenni, amely az üzemeltető, vagy az üzemeltető tulajdonosa (közvetett tulajdonosa) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti.

A felhasználók egymás közötti üzenetváltásában elvárt a kölcsönös tisztelet. Amennyiben egy felhasználó általa elküldött üzenetek hangneme nem megfelelő, tartalma sértő, uszító, az üzemeltető jogosult a felhasználó hozzáférését korlátozni.

A www.pecsivasar.hu üzenetküldő rendszere csak és kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikáció lebonyolítására szolgál. Az üzenetküldő rendszer nem használható nem releváns levelek, ajánlatok küldésére, illetve bármely olyan információ továbbítására, amely nem hozható összefüggésbe a feladott hirdetéssel, annak tartalmával. Amennyiben egy felhasználó az üzenetküldő rendszert ezzel ellentétes módon használja, az üzemeltető jogosult a felhasználó hozzáférését korlátozni.

A szerződés megszűnése

Szerződő felek által írásban létrejött szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók.

Ingyenesen hirdető magánszemély részéről regisztrációval létrejött 1 darab ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében a szerződés a regisztráció törlésével megszűnik.

Ingyenesen hirdető magánszemély a saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani, illetve törölni.

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a távollevők között kötött szerződés esetén a fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a jogszabály szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. Ha az írásbeli megerősítés kézhezvételére a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az üzemeltető a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt az Üzemeltető a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.

Egyéb rendelkezések

A honlapok az üzemeltető szellemi tulajdonát képezik és előzetes írásbeli engedélye nélkül részben vagy egészben történő bármilyen jellegű felhasználása tilos, kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szabad felhasználás eseteit. A pecsivasar.hu szóösszetétel és logó, valamint az ISZT Nonprofit Kft. által bejegyzett domain név védjegy. Ezen jogvédett szóösszetétel vagy hozzá hasonló megjelölés harmadik személyek által történő bármilyen használata az üzemeltető jogát sérti. Az üzemeltető esetleges jogsértés esetén kész annak elhárítása és kárának megtérítése érdekében minden szükséges jogi lépést megtenni.

Az üzemeltető honlapján elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi igénybe vevőre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Az üzemeltető a jelen általános felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.

A jelen általános felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó.

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Általános szerződési feltételek, 2013. július 1. napján lép hatályba.